Polityka Prywatności

 1. ADMINISTRATOR

  Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest: Iwanejko–Taczkowska Legal & Advisory
  Gdynia ul. Batorego 28-32 lok. 107,
  e-mail: katarzyna@iwanejkotaczkowska.pl

 2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Kancelaria zapewnia możliwość skontaktowania się przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego.

  Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przekazanie informacji w procesie rekrutacji.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do udzielenia odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
  • przekazanie informacji w procesie rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  DANE KLIENTÓW

  Klienci Kancelarii przekazują dane osobowe ich dotyczące w celu realizacji przez Kancelarię umowy o świadczenie usług prawnych.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • realizacji umowy o świadczenie usług prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 3. PLIKI COOKIES

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego stronę internetową Kancelarii. Kancelaria nie wykorzystuje żadnych rodzajów plików cookies.

 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Okres przetwarzania danych przez Kancelarię zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, w odniesieniu do której udzielona została odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 5. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych – art. 15 RODO
  • prawo uzyskania kopii danych – art. 15 RODO
  • prawo do sprostowania – art. 16 RODO
  • prawo do usunięcia danych – art.17 RODO
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
  • prawo do przenoszenia danych – art.20 RODO
  • prawo do skargi – art. 77 RODO
  • prawo sprzeciwu – art. 21 RODO

  Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas osoba, której dane dotyczą może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu ze skutkiem na przyszłość.

  Po skorzystaniu przez użytkownika z prawa do sprzeciwu administrator nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: Iwanejko – Taczkowska Legal & Advisory Gdynia ul. Batorego 28-32 lok. 107
  • drogą e-mailową na adres: katarzyna@iwanejkotaczkowska.pl
 6. ODBIORCY DANYCH

  W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane następującym grupom podmiotów zewnętrznych: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Kancelarii, bankom i operatorom płatności oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.

  Kancelaria nie planuje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji międzynarodowej.

Copyright 2021Iwanejko-Taczkowska Legal & Advisory